Regulamin 2021 - 2022

Poniższy regulamin sklepu obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

1. Informacje ogólne.

1.1. Sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej https://donegal.com.pl/ (zwany dalej Sklepem) jest oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty Donegal Sp. z o.o. w Rzeszowie. Sklep działający pod adresem internetowym https://donegal.com.pl/ prowadzony jest przez firmę Donegal Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248060, NIP 8130139781, REGON 690637480, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 600.000,00 zł, e-mail: [email protected], tel. (17) 860 16 30, zwaną dalej Donegal.

1.2. Donegal nie udostępnia osobom trzecim, w tym również osobom, które nie są przedsiębiorcami, strony internetowej https://donegal.com.pl/ do oferowania towarów, usług lub treści cyfrowych oraz zawierania umów.

1.3. Umowy w Sklepie zawierane są pomiędzy Donegal a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej https://donegal.com.pl/. W sprawach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy Klient może kontaktować się z Donegal również za pośrednictwem poczty elektronicznej działającej pod adresem e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem tel. (17) 860 16 30.

1.4. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Klientami. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta, rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.5. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i złożenie zamówienia.

1.6. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Donegal a Klientem i może być zmieniony za wyraźnym porozumieniem stron.

1.7. Donegal może dokonywać zmian w treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie dotyczą umów, o których mowa w punkcie 1.6. oraz zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, które realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

1.8. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

1.9. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany dostępne są pod adresem internetowym https://donegal.com.pl/ oraz w siedzibie Donegal Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 154.

1.10. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym oznaczenia towarów z podaniem ceny jednostkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Oferta produktowa.

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym https://donegal.com.pl/.

2.2. Towary mogą być sprzedawane również w ramach ofert promocyjnych na zasadach określonych w warunkach promocji. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. Donegal zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

2.7. Oferta Sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (adres wysyłki może być dowolny - na terenie Europy). Do każdego zamówienia Donegal wystawia fakturę VAT (nie wystawiamy faktur VAT na zagraniczny adres Klienta).

3. Składanie i przyjmowanie zamówień.

3.1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia: 1) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu, 2) złożenie zamówienia bez rejestracji, tzw. „zamówienie jako gość".

3.2. Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty na rzecz Donegal.

3.3. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.

3.4. Rejestracja polega na utworzeniu w Sklepie Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe (gwiazdka) są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu. W tym momencie procedura zakładania konta jest zakończona.

3.5. W przypadku wyboru „zamówienia jako gość", po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Twój koszyk " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktury oraz danych do wysyłki i potwierdzenia wyboru przez kliknięcie „Zapisz”. W kolejnym kroku Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.6. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest kliknąć ikonę oznaczoną jako "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3.7. W trakcie składania zamówień w ramach „zamówienia jako gość", jak i podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.8. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Donegal zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

3.9. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.10. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności w systemie płatności online Sklep nie wysyła wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.11. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności w systemie płatności online umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zakończenia składania zamówienia przez Klienta.

3.12. Niezwłocznie po zawarciu umowy Donegal przekaże Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie jej zawarcia, zawierające informację o zakupionych towarach, cenie, sposobie i kosztach dostawy, Regulamin (w formacie PDF) oraz pouczenie o prawie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy, z którego mogą skorzystać Klienci będący konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów.

3.13. Donegal może odmówić przyjęcia zamówienia z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli: 1) towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny; 2) złożenie i realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu, 3) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe, 4) adres miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo adres wysyłki nie znajduje się na terytorium Europy.

3.14. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do czasu otrzymania wiadomości o wysyłce zamówienia.

3.15. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

4. Zasady płatności.

4.1. Płatność za towar oraz koszty jego dostawy Klient może zrealizować w następujący sposób: 1) Gotówką (za pobraniem) – w przypadku należności płatnych przy odbiorze; 2) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu; 3) Za pośrednictwem systemu płatności online.

4.2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. Numer rachunku bankowego: 63 1750 1224 0000 0000 0811 8094 Donegal Sp. z o.o. Ul. Krakowska 154 35-111 Rzeszów

4.3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia (lub poinformowanie Sklepu o potrzebie wydłużenia czasu przeznaczonego na dokonanie płatności).

5. Dostawa towaru.

5.1. Donegal zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar zgodny z zawartą umową.

5.2. Przyjęte przez Sklep zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów europejskich za pośrednictwem: - Firmy kurierskiej FedEx;

5.3. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Koszty dostawy określone są w pkt 5.4. Regulaminu.

5.4. Koszty dostawy określa Tabela Opłat. Jeśli wartość zamówienia dostarczanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza kwotę określoną odpowiednio w poniższej Tabeli Opłat Klient nie ponosi kosztów przesyłki. Klient nie będzie ponosił kosztów dostawy nawet jeżeli wartość zamówienia nie będzie przekraczała kwoty określonej w Tabeli Opłat, w przypadku gdy możliwość taka zostanie przewidziana w warunkach akcji promocyjnej prowadzonej przez Sklep lub zamówienie będzie związane z nabyciem określonego przez Sklep produktu lub produktów.

TABELA OPŁAT

1) Odbiór osobisty w siedzibie Donegal – Klient nie ponosi kosztów dostawy, 2) Odbiór w punkcie Orlen Paczka - 10,99 zł (płatność przelewem), 3) Firma kurierska FedEx - 16,99 zł (płatność przelewem) 4) Firma kurierska FedEx - 18,99 zł (pobranie), 5) Odbiór w punkcie InPost - 15,99 zł (płatność przelewem), 7) Zamówienie powyżej 50 zł – Klient nie ponosi kosztów dostawy w przypadku wysyłki zamówienia do punktu odbioru Orlen Paczka (płatność przelewem).

5.5. Dostawa złożonego przez Klienta i przyjętego przez Sklep zamówienia będzie realizowana w dni robocze w następujący sposób: a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem systemu płatności online zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep do godz. 10:00 będą ekspediowane w tym samym dniu roboczym, natomiast zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep po godz. 10.00 będą ekspediowane następnego dnia roboczego. Dostawy będą realizowane w ciągu 1-2 dni roboczych w przypadku wyboru firmy kurierskiej, b) w przypadku zamówień płatnych przelewem na rachunek bankowy Sklepu zamówienia będą ekspediowane następnego dnia roboczego od momentu zaksięgowania przez Sklep należności za zamówiony towar a ich dostarczenie nastąpi w ciągu 1-2 dni roboczych w przypadku wyboru firmy kurierskiej.

5.6. Jeżeli dostawa towaru ma nastąpić poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem, przy czym towar zostanie dostarczony nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5.7. W przypadku zamówień nietypowych lub zamówień składanych w okresach przedświątecznych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie dostawy. W każdym przypadku towar zostanie dostarczony nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5.8. W przypadku gdy Donegal nie będzie mógł dostarczyć Klientowi z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia towaru o właściwościach zamówionych przez Klienta, Donegal może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, przy czym w takiej sytuacji Klient ma prawo nie przyjąć tego świadczenia i odstąpić od umowy, za zwrotem towaru na koszt Donegal. Spełnieniu świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odpowiada dostawa towaru o innym kolorze niż towar zamówiony przez Klienta.

6. Prawo odstąpienia od umowy.

6.1. Określone w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. tj. z 2020, poz. 287 ze zm.), przysługuje tylko Klientom będącym konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów.

6.2. Mają Państwo, tj. Klienci będący konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów, prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Donegal Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel. (17) 860 16 30, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://donegal.com.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.7. Na stronie internetowej https://donegal.com.pl/ zamieszczony jest wzór odstąpienia od umowy.

6.8. Zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta.

7.1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Donegal), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.2. Proszę odesłać lub przekazać nam towar (na adres: Donegal Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednio koszty zwrotu towaru.

7.4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

8. Odpowiedzialność sprzedawcy, reklamacje.

8.1. Donegal ponosi względem Klientów będących konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów, odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Względem pozostałych Klientów Donegal ponosi odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

8.2. Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu towar nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.

8.3. Reklamacje i roszczenia w razie braku zgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady Klient może składać telefonicznie pod numerem telefonu: (17) 854 19 98, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres Donegal: ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów.

8.4. Reklamacje i roszczenia w razie braku zgodności towaru z umową będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.5. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.6. Odpowiedzialność Donegal w razie braku zgodności towaru z umową oraz z tytułu rękojmi za wady nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Donegal z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.

9. Dane osobowe Klienta.

9.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy że administratorem danych osobowych Klientów jest Donegal Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000248060, NIP 8130139781, REGON 690637480.

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Donegal w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem oraz w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

9.3. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

9.4. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu prowadzenia przez Donegal kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jest dobrowolne, i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

9.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

9.6. Dane osobowe Klienta będą dostępne upoważnionym przez Donegal pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

9.7. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne i inne, których zaangażowanie przez Donegal będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

9.8. Dane osobowe Klienta przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie przez który Donegal zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9.9. Klient ma prawo żądać od Donegal dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

9.10. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.11. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pozostałe informacje.

10.1. Spory wynikające z zawartych umów będę rozstrzygane na drodze polubownej.

10.2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory z Klientami niebędącymi konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne miejscowo właściwie dla siedziby Donegal.

10.3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.